(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 15: ER IS MEER GEBEURD DAN DE KOMST VAN DE QUAGGAMOSSEL

 

| 25-01-2015 | 12:45 uur |


 

(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 15

 

Er is meer gebeurd dan de komst van de quaggamossel 


blauwalgDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten.
 

In de ontwerp-rijksstructuurvisie en in bijbehorende stukken wordt steeds gesteld dat de quaggamossel verantwoordelijk is voor de sterk verminderde blauwalgproblematiek op het Volkerak-Zoommeer. En vaak wordt er dan bij vermeld dat deze verbetering niet blijvend hoeft te zijn omdat ook het quaggamosselbestand kwetsbaar zou kunnen blijken. Hiermee wordt de indruk gewekt dat zonder de quaggamossel er geen verbetering zou kunnen zijn optreden. Dat is echter slechts een deel van de werkelijkheid.

Het vaak vergeten deel is dat ook voor blauwalgen geldt dat ze alleen overvloedig kunnen voorkomen als ook hun eten in overvloed beschikbaar is. Hoe hoger de stikstof- (N) en fosfaat- (P) gehalten in het water hoe meer kans op overvloedige blauwalgengroei. De stikstofaanvoer naar het Volkerak-Zoommeer systeem is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. In de milieurapportage uit 2012 zijn daarvan cijfers op de pagina’s 64/65 te vinden. Die spreken boekdelen. Was de aanvoer van stikstof in de jaren 1989/95 voor het Krammer-Volkerak nog gemiddeld 1450 kg/ha/j in de jaren 2000/2009 was dat gemiddelde gedaald naar 1000 kg/ha/j. Een daling met 31 %. Voor het Zoommeer was die daling gemiddeld zelfs 37 %. Ook de fosfaataanvoer in het Krammer-Volkerak daalde. Van gemiddeld 46 kg/ha/j in de jaren 1989/95 tot 25 kg/ha/j in de jaren 2000/2009. Een daling van 46 %. Ook in het Zoommeer was er sprake van een significante daling, zij het dat deze beperkt bleef tot 13 %. Wetgeving, zoals de nitraatrichtlijn en een ander bemestingsbeleid in de landbouw, begint steeds meer effect te sorteren. Maar er is ook sprake van een afnemende nalevering van orthofosfaat uit de waterbodems. Kortom, de hoeveelheid voedsel in het water van het Volkerak-Zoommeer voor de blauwalgen is de afgelopen jaren geleidelijk gedaald en daalt verder. Gesteld mag worden dat ook de daling van de stikstof- en fosfaatgehalten een bijdrage heeft geleverd aan de geconstateerde afname van bloei van blauwalgen. De totale waterkwaliteit van het zoete Volkerak-Zoommeer is al jaren aan het verbeteren en er is geen reden om aan te nemen dat die geleidelijke verbetering nu zou stoppen. 

Louis van der Kallen 

 


ADVIES DELTAPLAN ZOETWATER, KENMERK 0064

 


Bergen op Zoom, 23 januari 2015

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het

Waterschap Brabantse Delta

Per e-mail

 

Betreft:          advies Deltaplan Zoetwater, kenmerk 0064 

 

Geacht Dagelijks Bestuur, 

In september 2014 is verschenen het advies Deltaplan Zoetwater. Dit advies is input geweest voor het Deltaplan Zoetwater. Op pagina 9 van het advies is te lezen: “Partijen zullen een bestuursakkoord tekenen, waarmee ze zich formeel committeren aan de uitvoering van de eerste tranche maatregelen uit het Deltaplan. De partijen verankeren de voor hen relevante maatregelen in hun plannen, reserveren daarvoor de financiële middelen op hun begroting, en gaan – al dan niet gezamenlijk – over tot uitvoering.”  

Voor de fractie Ons Water/Waterbreed leidt het bovenstaande tot een aantal vragen:

 • Heeft ons waterschap dit voornoemd bestuursakkoord getekend?
 • Zo ja, welke maatregelen komen dan geheel of gedeeltelijk voor onze rekening en wat is de impact van deze kosten op de begroting van de komende jaren?
 • Zo nee, is uw DB dit voornemens te doen en wat is de rol van het AB in deze?
 • Is het DB met de fractie Ons Water/Waterbreed van mening dat, gezien de mogelijke gevolgen op de begroting, het AB gekend moet worden in het aangaan van voornoemd bestuursakkoord? 

In afwachting van uw beantwoording/reactie,

hoogachtend, 

Namens de fractie Ons Water/Waterbreed

L.H. van der Kallen  

 


(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE: TUSSENSTAND PETITIE – 2

 

| 21-01-2015 | 17:00 uur |


 

(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE: TUSSENSTAND PETITIE – 2

 

karperDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

Op 14 oktober zijn wij de petitie “STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER” gestart. Op 1 januari 2015 hadden 931 mensen deze ondertekend.
Er werden in 2014 bij de petitie 95 opmerkingen gemaakt die vrijwel allen de wens tot zoet blijven van het Volkerak-Zoommeer onderschreven c.q. motiveerden. Wij zullen de komende weken een aantal van de opmerkingen via de facebook pagina van Ons Water onder uw aandacht brengen. De onderstaande drie opmerkingen van even zovele ondertekenaars waren alle gedateerd 15 oktober 2014:

 • ”Als Bergenaar heb ik deze kwestie vol verbazing gevolgd. Altijd gedacht dat de minister van I en M toch nooit groen licht zou geven, dus toch wel! Met de huidige ontwikkelingen wat betreft de waterkwaliteit totaal 350 miljoen uitgeven lijkt me volstrekt verkeerd, belachelijk zelfs. Als recreant van het gebied kan ik meepraten over de huidige waterkwaliteit, minstens 5 jaar helder, waterplanten en vrijwel geen overlast van blauwalg. Dat het nog niet structureel ”goed” is weten we, maar geeft het een ieder geval een kans…
 • “Als visser is het al triest te zien dat de visstand zwaar onder druk staat door (beroepsmatige) overbevissing. Helemaal een doodzonde dat potentieel een van de mooiste viswateren waar heel lang een goede en mooie populatie vissen van diverse soorten wordt verkwanseld voor feitelijk niets anders dan nostalgie.”
 • “Je ziet het gewoon aan de vissen in het Volkerak dat ze het daar goed naar hun zin hebben momenteel. Ze zien er gezond en wel doorvoed uit, waarom dan nu nog ingrijpen? Verzilting is echt niet meer nodig. Het zou jammer zijn als dit gebied terug zout zou worden.” 

Als voorbeeld een mooi filmpje van Franse vissers op het Volkerak.

Louis van der Kallen 

 


(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 14: EEN BUITENLANDSE BLIK

 

| 17-01-2015 | 16:00 uur |


 

(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE – 14

 

Een buitenlandse blik 

 

Albert-Einstein-2De landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

Nederlanders denken dat, als het over water gaat, we de ‘top’ van de wereld zijn en misschien zijn we dat ook wel. Maar de vraag is of dat ook zo is als het over verzilting gaat. Verzilting van landbouwgronden is al decennia een mondiaal probleem. In dat kader is het misschien toch goed om te kijken wat buitenlandse experts geschreven hebben over verzilting in Nederland. Dat kan ook interessant zijn als je beseft dat Nederland als deltagebied altijd heeft beschikt over grote voorraden en aanvoer van zoet water wat zou kunnen leiden tot onderschatting van de problematiek van verzilting of het denken over zoet watertekorten. 

In het kader van de eventuele verzilting van het Volkerak-Zoommeer is in april 2012 verschenen het Milieueffectrapport waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Op pagina 145 onder het kopje ‘Expert review oktober 2006’ wijzen buitenlandse deskundigen op de mogelijke risico’s en bijwerkingen van verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Hierbij enkele memorabele citaten:

 • “Een zout Volkerak-Zoommeer zou een habitat kunnen gaan vormen voor schadelijke mariene algensoorten.”
 • “Langdurige perioden van sterke gelaagdheid en een gering zoutgehalte in de bovenste waterlaag zouden kunnen leiden tot een hoge concentratie van micro-algen, die buiten het bereik blijven van algenetende bodemdieren, zoals mosselen.”

Eveneens hebben de experts gemeld dat de spontane herintroductie van mosselen etc. te positief is geschat.” 

In maart 2014 is verschenen de OECD studie “Water Governance in the Netherlands, Fit for the future.”. Dat is een studie van de OECD uitgevoerd door een keur van internationale deskundigen naar het totale waterbeheer in Nederland. Ook daaruit enkele citaten: pagina 57

 • “In the past, water supplies have been abundant and the abstraction regimes used in the Netherlands have focused on ensuring flood safety an protecting water quality. However, there is a growing risk of shortage due to a lack of water and increasing salinity as sea water intrudes into the delta and saline groundwater rises.”
 • “According to Jeuken et al. (2012), estimates of economic loss to the Dutch agricultural sector may reach EUR 700 million in a ‘dry year’ (frequency of 1/10 years) and EUR 1800 in an ‘extreme dry year’ (frequency of 1/100 years)”

En te vinden op pagina 187: 

 • “In fact, since 2006, the quality of the Volkerak-Zoommeer has unexpectedly improved due to the introduction of the quagga mussel that filters the water and removes algae.” 

Duidelijk is dat internationale deskundigen zien dat er aan verzilting, en daarbij het verloren gaan van zoet watervoorraden, ook in Nederland risico’s verbonden zijn. Hieronder het optreden van een zoet watertekort dat grote verliezen kan betekenen voor onze landbouwproductie. Ook is helder dat er problemen kunnen ontstaan met mariene (zout water) algensoorten. Kortom verzilting van het Volkerak-Zoommeer is risicovol en kan een forse schade betekenen voor onze landbouwproductie. 

Louis van der Kallen 

 


CV PIET HERMUS

 


 

Hermus, Petrus Cornelis Bernardus Maria  (Piet)
Tweedeweg 4
4766 TD Zevenbergschenhoek
Tel: 0168-452335
Mobiel: 06-12854757
Fax: 0168-453205
E-mail: [email protected]
Geboren: 5-1-1966 te Breda
Gehuwd
In bezit van rijbewijs B.

Vooropleidingen:
V.W.O. (8 vakken) te Oudenbosch in 1984 diploma gehaald.
Agrarische Hogeschool, studie Nederlandse landbouw te Dordrecht in 1988 diploma gehaald.
Jachtexamen PBNA/KNJV in 1991 diploma gehaald.
Vakdiploma Makelaardij (S.V.M.) in 2000 gehaald.
Diploma Taxateur Wet Waardering Onroerende Zaak in 2001 gehaald.
Introductiecursus Biologische landbouw gedaan in 2002.
Deelname aan cursus Agrarische Taxaties in 2003 van de Flevoland Business School.
Cursus Waardevol besturen ZLTO 2016.

Werkzaam:
Als zelfstandig landbouwer met akkerbouw en vollegronds groenten, gangbaar.
Akkerbouw bestaat uit granen, graszaad, consumptieaardappelen, suikerbieten, industrieconservengroenten, plantuien, zaaiuien, knolselderij, winterpeen. Vnl. eigendom met soms losse pacht/deelteelt. Het bedrijf daardoor minimaal 53 ha. Ervaring met zoogkoeien, schapen, teelt en afzet vollegronds veilinggroenten, zoals broccoli, radicchio rosso, groene asperges.
Ervaring als freelance taxateur o.a. van gewassen.
Mede-eigenaar en medeverhuurder van 2-tal winkelpanden en 2-tal woonappartementen en B&B-appartement.

Relevante activiteiten en bestuurlijke activiteiten buiten het werk (chronologisch):
1) Als jongere bestuurlijk actief in KPJ-afdeling Zevenbergen (plattelandsjongerenorganisatie) als o.a. secretaris, eindredacteur, etc., destijds Brabants grootste afdeling. Was ook op provinciaal niveau actief in een uitwisseling met jongeren uit de Derde wereld (periode1986-1994).

2) Bestuurslid van een jongerenkoor geweest (Penningmeester) (periode 1989-1992).

3) Columnist geweest in een agrarisch weekblad (Zuidland van toentertijd NCB en LLTB) (Periode ca. 1995-1997).

4) Succesvol quizkandidaat geweest in diverse landelijke TV spelletjes, zoals Weekendmillionairs, Een tegen 100 en Miljoenenjacht(periode 2000-2006). Kandideer mezelf soms nog. Meer dan leuke neventak. Toonde geen camera-angst te hebben en de zaal te enthousiasmeren.

5) Verkiesbaar geweest voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in mei 2002 en januari 2003 voor Leefbaar Nederland. Heeft voor de campagnes van die Kamerverkiezingen activiteiten georganiseerd (o.a. m.b.t. biologische landbouw). Daarnaast deelgenomen aan een digitaal verkiezingsdebat van Nieuwgrazer.nl, m.b.t. landbouw, natuur en milieu als ‘deskundige’ van die politieke vereniging. Heb dat debat gewonnen, waar melding van gemaakt in landbouwvakblad de Boerderij van 28 januari 2003 en diverse websites. Hieraan deden ook toen zittende en oud-parlementariërs mee. Gewonnen dankzij “heldere stellingname en duidelijke argumentatie”, volgens de organiserende website.

6) Bestuurlijk actief geweest voor landelijke politieke vereniging Leefbaar Nederland met ooit destijds 2 volksvertegenwoordigers als laatste secretaris, alvorens het bestuur en de leden besloten de politieke vereniging op te heffen. (aldus geschiedde in 2007, zie archief Rijksuniversiteit Groningen). Iets opheffen getuigt van de boel netjes achterlaten dus van goed rentmeesterschap. Zelf wilde ik dat dit een relevante laagdrempelige middenpartij zou worden, niet-populistisch.

7) Bestuurlijk actief als secretaris van Stichting Dorpsraad Zevenbergschenhoek van de gemeente Moerdijk en in die hoedanigheid ook lid geweest van de burenraad van het Industrieterrein Moerdijk van het Industrie en havenschap Moerdijk (periode 2007- heden).

8) Voorzitter statutair zelfstandige vereniging ZLTO-Drimmelen en verantwoordelijk afdelingsbestuurslid m.b.t. verenigingen, PR en duurzaamheid. Voor het voorzitterschap ZLTO-Drimmelen al 5 jaar bestuurslid. (2001-heden).

9) Huidig columnist Nieuwe Oogst. Na eerst columnist te zijn geweest bij alleen ZLTO Nieuwe Oogst. Spraakmakend columnist met een mening (Leest mijn columns!).

10) Medeoprichter boerenomgevingscoöperatie, Coöperatie Zonzeelse Wind in nabijheid A16. Penningmeester en woordvoerder. De boerenwindcoöperatie streeft naar lokale binding in de energietransitie, door burgerparticipatie via sociale wind (2014-heden).

11) Actief in klimaatwerkgroep NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond). Daar vertel ik ook de integraliteit die we moeten hebben met andere landbouwsectoren (en met LTO) (2015-heden).

12) Actief in dorpstafel Zevenbergschenhoek van de gemeente Moerdijk vnl. m.b.t. Wind A16, sociale participatie revenuen windmolens, 380 kV. De dorpstafel moet op korte termijn als vereniging Stichting Dorpsraad Zevenbergschenhoek vervangen.

Lees hier mijn korte motivatie voor deelname aan de waterschapsverkiezing 

 


KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 


 

KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 

Waterveiligheid via Waterschappen is juist zeker gesteld als er een aparte bestuurslaag is, die losstaat van de waan van de dag van de landelijke, provinciale (partij)politiek. Als waterschappen afgeschaft worden en politici moeten kiezen tussen veilige dijken of geld voor zorg, uitkeringen, e.d. met de hijgerige korte termijndenkende bevolkingen in de nek, dan vrees ik met grote vreze. Waterschappen bieden al eeuwen, juist door de onafhankelijke situatie van politici, een vrij grote garantie voor de waterveiligheid. Dat is voor een land, grotendeels onder zeeniveau, van groter belang dan eigenlijk al het andere. Als boer zijnde, werkende met weer, klimaat, water en soms wateroverlast, ondernemend voor eigen rekening en risico, weet ik dat wellicht als geen ander. Boeren hebben mede deze oer-democratische bestuurslaag gemaakt. Hierdoor is Nederland mede een van de meest democratische en welvarende landen op aarde. 

 


AYDIN AKKAYA

 


 

AYDIN AKKAYA 

Ik ben van Turkse afkomst en wil mijn bestuurlijke kennis graag verdiepen en ontwikkelen op het gebied van het waterbeheer. Graag wil ik die kennis dan in de toekomst ook inzetten voor het land van mijn herkomst. In Nederland is veel kennis op het gebied van het zuiveren van afvalwater ter bescherming van de volksgezondheid en de natuur. En ook weet men hier hoe optimaal met water om te gaan, zodat het meermalen gebruikt kan worden bijvoorbeeld in de landbouw. Die kennis wil ik gebruiken in mijn contacten in Turkije. Ik heb gekozen voor Ons Water Lijst 3, omdat in deze waterpartij veel kennis en ervaring voorhanden is. 

 


(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE: TUSSENSTAND PETITIE – 1

 

| 13-01-2015 | 12:00 uur |


 

(NATTE/ZOUTE) DROOM OF NACHTMERRIE: TUSSENSTAND PETITIE – 1

 

vrouw in zoet waterDe landsregering heeft de “ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” vastgesteld en daarmee het voornemen kenbaar gemaakt een beperkt getij terug te brengen in het Volkerak-Zoommeer en deze wateren op termijn te verzilten. 

Op 14 oktober zijn wij de petitie “STOP DE VERZILTING VAN HET VOLKERAK-ZOOMMEER” gestart. Op 1 januari 2015 hadden 931 mensen deze ondertekend. Van de ondertekenaars hadden 20 % dat gedaan zonder hun naam en adres kenbaar te maken. Van de wel bekende ondertekenaars kwam
13 % uit het buitenland, voornamelijk België en Duitsland
42 % kwam uit het werkgebied van het waterschap Brabantse Delta
9 % uit Zeeland
22 % uit Zuid-Holland
14 % uit de rest van Nederland.
Wat qua woonplaatsen van de ondertekenaars opviel was dat 8,5 % uit Bergen op Zoom en ruim 4 % uit de Heen kwam. Het lijkt erop dat nogal wat recreanten, natuurliefhebbers en agrarische ondernemers de petitie tekenden. Zij zien klaarblijkelijk als geen ander de nadelen van verzilting.
Verder werden er in 2014 bij de petitie 95 opmerkingen gemaakt die vrijwel allemaal de wens tot zoet blijven van het Volkerak-Zoommeer onderschreven c.q. motiveerden. Wij zullen de komende weken een aantal van deze opmerkingen via de facebook pagina van Ons Water onder uw aandacht brengen. De eerste was gedateerd 15 oktober 2014:
 “Als voormalig waterbouwer, betrokken bij de aanleg van de secundaire deltawerken, heb ik met grote verbazing kennisgenomen van de beslissing van dit kabinet. Met heel veel miljoenen guldens (euro’s) belastinggeld van de inwoners is een veilig en prachtig Volkerak-Zoommeer ontstaan dat nu plotsklaps weer teniet wordt gedaan. Hierbij moet bedacht worden dat het 30 jaar geduurd heeft om tot dit moois te komen. Verzilting vraagt wederom een tijdsspanne van 30 jaar of meer om eenzelfde?? natuur terug te krijgen. Verzilting heeft alleen zin als het volledige getij terugkeert want anders verkrijgen de omwonenden een stinkende en rottende waterplas ervoor terug. De omliggende gemeenten dienen hiervan goed bewust te zijn omdat dit ook ten koste gaat van het alom gepropageerde (water)toerisme in deze regio.”

Louis van der Kallen 

 


CV CHRIS OOMS

 


 

Chris Ooms

 

Mijn naam is Chris Ooms, geboren op 2 september 1953 te Bergen op Zoom.

Getrouwd, we hebben 3 dochters en 4 kleinkinderen.

Na een periode van 15 jaar (vanaf mijn 17e) in loondienst bij agrarisch loonbedrijf Verbeek in Steenbergen. Vanaf 1986 zelfstandig akkerbouwer te Lepelstraat.

Daarnaast samen met vrouw en oudste dochter en haar man een boerderijwinkel, waar vooral het hele jaar door aardappelen, uien en eieren en in het seizoen eigen geteelde asperges en verdere streekproducten worden verkocht.

Als opleiding heb ik genoten: Lager en Middelbaar Agrarisch Onderwijs en diverse cursussen.

Vanaf mijn 19e jaar ben ik bestuurlijk actief: 

 • 3 jaar secretaris en daarna 3 jaar voorzitter van KPJ Halsteren.
 • 15 jaar bestuurlijk actief in NCB Lepelstraat, later ZLTO Bergen op Zoom-Noord. Binnen deze besturen was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken had met water.
 • 25 jaar bestuurslid en speler van NKV toneel Steenbergen.
 • Vanaf 2009 tot heden bestuurslid en speler bij AM de Jong toneel te Nieuw Vossemeer.
 • Van 1997 tot 2003 waterschapbestuurder Waterschap Schelde Kwartier
 • Van 2003 tot en met 2007 in het algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta.

Waarom wederom verkiesbaar voor Algemeen Bestuur Brabantse Delta voor de (onafhankelijke) partij Ons Water?

Aandachtspunten zijn voor mij:

 • Ruimtelijke en praktische kennis binnen een waterschapsbestuur is belangrijk voor boeren, burgers en natuurmensen in steden, dorpen en platteland
 • Zorgen voor goed dijkbeheer
 • Voldoende waterafvoer in natte perioden, niet alleen in de polders maar ook in dorpen en steden
 • Zorgen voor voldoende zoet water inlaat in de droge maanden
 • En een zeer belangrijk punt: het zoet houden van het Volkerak-Zoommeer, dit is van groot belang voor natuur, landbouw, visserij en recreatie.

Werk door het Waterschap kost geld. Maar het is heel belangrijk dat we voor alle bewoners in het gebied van Brabantse Delta de kosten binnen de perken kunnen houden. 

 


CV MARCEL MULDER

 


 

CURRICULUM VITAE              MARCEL MULDER

 

OPLEIDINGEN:

2014 – 2015          Dokters-assistent
2013 – 2014          Verpleegkundige niveau-4, BOL
2010 – 2013          Psychiatrisch verpleegkundige niveau-4, BBL-GGZ
1991 – 1993           MAVO

 

WERKERVARING:

2014 – heden
Duo raadslid Gemeenteraad Bergen op Zoom
Bergse Sociaal Democraten, Nieuwstraat 4, 4611 RS te Bergen op Zoom

2013 – 2014
Stichting Tante Louise – stage

2012 – 2013
Stichting Emergis – BBL-GGZ niveau-4

2011 – 2012
Ondernemer onder coaching op PGB-basis aan huis

2010 – 2011
Parnassia Bavo – BBL-GGZ niveau 4

2008 – 2009
Italia Rotterdam – voltijdbaan als assistent-bedrijfsleider

2003 – 2007
Ondernemer (grootschalige) evenementen, p.r. & marketing

2001 – 2002
Crazy Piano’s Scheveningen – voltijdbaan entertainer (zang) / horeca-medewerker

1991 – 2001
Horeca bij diverse bedrijven
voltijdbaan medewerker in diverse functies waaronder een aantal jaren portier

 

BESTUURLIJKE FUNCTIES:

2014 – heden
Duo raadslid Gemeenteraad Bergen op Zoom
Bergse Sociaal Democraten, Nieuwstraat 4, 4611 RS te Bergen op Zoom

2013 – 2014
Lid van studentenraad Scalda College Zeeland (voormalig ROC)

2002 – 2003
Voorzitter Bergs Songfestival

 

POLITIEK:

2014
Fractieassistent en duo raadslid Bergse Sociaal Democraten

2014
Campagnemedewerker, voornamelijk belast met de vormgeving en coördinatie van de uitgebreide digitale campagne

 

ICT:
Ontwikkelaar (en webmaster) van:
Bergse Sociaal Democraten
Onderzoekssite BoZ.nu
Louis van der Kallen
Waterschapspartij Ons water
Archeologie Bergen op Zoom
Dierenarts Jessy de Laet

Microsoft Windows: expert level
HTML/ CSS: expert level
PHP/ MySql: gevorderd niveau
WordPress CMS: expert level
Joomla CMS: expert level
Adobe Master Collection: gevorderd niveau
Office pakketten van zowel Microsoft als open-source aanbieders: expert level
Parallels Plesk: expert level
Linux: basis niveau
Microsoft/ IBM DOS: expert level
Datasecurity: gevorderd niveau

HOBBY’S:

Politiek
muziek
lezen (non-fictie)
klassieke Zündapp’s
reizen