CV PETER VAN DEN OUDEN

 


 

CURRICULUM VITAE – PETER VAN DEN OUDEN

 
Werkervaring
Vanaf  1 juni 2013 met pensioen. Vanaf 2010 raadslid voor de gemeente Bergen op Zoom. Fractievoorzitter GroenLinks. 

2010 –  mei 2013
Functie: Divisiemanager regio Bergen op Zoom bij SDW. Een organisatie voor ondersteuning, begeleiding en dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking in westelijk West Brabant  

2007 –  2010
Functie: Manager Cliëntstroom bij RMPI Centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie en  psychotherapie. Onderdeel van Yulius, een GGZ instelling Rotterdam / Dordrecht/ Gorinchem 

1997 – 2007  
Functie: Sectormanager bij  GGZ Westelijk Noord Brabant in Bergen op Zoom

1970 – 1995
Gewerkt bij verschillende werkgevers in geestelijke en algemene gezondheidszorg in diverse functies

Opleidingen

2004    Ethiek in de zorgsector (postdoctorale opleiding). Universiteit Nijmegen
2001    Master of Public Management (MPM), beleidsvoering in non-profit en overheidsorganisaties. Faculteit TIAS, Universiteit van Tilburg.
1998    Hoger Management (post HBO) Hogeschool Rotterdam e.o.
1995    Voortgezette Opleiding management. organisatie en beleid (post HBO). Hogeschool Rotterdam e.o.
1989    HBO Maatschappelijk Werk. Hogeschool Rotterdam e.o.
1986    MBO Sociale Dienstverlening. SOSA Haarlem
1981    B Verpleegkundige
1979    A Verpleegkundige
1973    Ziekenverzorging 

Bestuurlijke werkervaring
2010 – heden   Raadslid Bergen op Zoom, fractievoorzitter
2008 – 2012     Lid Raad van Toezicht Cubiss Groep
2008 – heden   Lid van diverse commissies van de gemeenteraad Bergen op Zoom
2006 – 2010     Bestuurslid Stichting Verenigde Wijkcentra in Bergen op Zoom
2006 – 2008    Bestuurslid Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom
2005 – 2008    Voorzitter gemeentelijk wijkoverlegplatform
2004 – 2008    Voorzitter Raad van Toezicht van Openbare Basisbibliotheek Het Markiezaat
2002 – 2003     Voorzitter stuurgroep fusie drie bibliotheken in de gemeenten Hoogerheide, Steenbergen en Bergen op Zoom
2000 – 2003    Voorzitter bestuur Openbare Bibliotheek Bergen op Zoom
1997 – 2000     Bestuurslid Openbare Bibliotheek Bergen op Zoom
1994 – 1998      Bestuurslid Vereniging Algemene Scholen voor basisonderwijs in Bergen op Zoom
1994 – 2010      Bestuurlid plaatselijk afdeling politieke partij
1990 – 1994      Raadslid gemeente Bergen op Zoom, fractievoorzitter
Van 1970 tot 1990 lid geweest van verschillende ondernemings- en studentenraden, bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties. 

Persoonlijke interesses
Literatuur, schrijven, filosofie & ethiek, geschiedenis, zeilen, kunst & cultuur. 

Ik steun Ons Water omdat zij een duidelijk standpunt heeft in de zoet/zout discussie.  Het evenwicht tussen economische  en duurzame / ecologische belangen is bij Ons Water in goede handen.

Stem daarom op 18 maart op ONS WATER

 


CORNÉ WELTEN

 


 

 CORNÉ WELTEN

 

Drie en een halve meter. Zo hoog komt bij mij het water in huis op het moment dat de dijken het begeven (https://www.overstroomik.nl)

De dijken, onze dijken, de dijken van het waterschap. Eén van de kerntaken van het waterschap Brabantse Delta. Maar ook het zuiveren van het rioolwater, de waterhoogten en de bescherming van de natuur. Zij doet dit niet alleen. In de voortdurende veranderende waterwereld is momenteel sprake van een intense samenwerking met waterschappen onderling en gemeenten. Ook de gemeente Drimmelen.  

In de gemeente Drimmelen ben ik werkzaam in het prachtige werkgebied van het water. Zeg maar gerust in de breedste zin van het woord. Hier kwam ik, jaren geleden voor het eerst in aanraking met het waterschap. De interesse was snel gewekt naar dit overheidsorgaan. Vandaar dat ik in 2005 mee heb gedaan met de waterschapsverkiezingen. Op eigen titel ben ik destijds gekozen in het algemeen bestuur. De vorige ronde heb ik door studie helaas over moeten slaan. De MBA is echter met goed gevolg afgerond en ik heb weer tijd en energie voor wat anders. Een rol in het bestuur van het waterschap past wederom perfect in het plaatje.

Stem daarom op 18 maart op ONS WATER.

 


MARC AUGUSTIJN

 


 

MARC AUGUSTIJN: 48 jaar en fanatiek sportvisser.
 
De reden dat ik me beschikbaar heb gesteld is de geplande verzilting van het Volkerak – Zoommeer. Jarenlang heb ik de discussie hierover langs de zijlijn gevolgd. Steeds hopende dat men wel zou inzien dat dit plan onverantwoord is, ecologisch maar ook financieel.
 
Groot was dan ook mijn verbazing dat de regering toch besloten heeft om het Volkerak Zoommeer te verzilten.
Ondanks dat de overlast van blauwalgen geheel is verdwenen, blijft de politiek vasthouden aan achterhaalde plannen. Het dreigt een prestige project te worden dat kost wat kost door moet gaan.
 
Afgelopen jaar kwam ik in contact met Louis van der Kallen, die zich enorm inspant om dit plan als nog van tafel te krijgen. Ik vind het dan ook een eer om op de lijst te staan en wil me graag inzetten om dit prachtige natuurgebied te behouden.  

 


CV WIL BORM

 


 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Naam                                     Wil Borm

Adres                                     Klaverweide 9

Woonplaats                          4874MD Etten-Leur

Geboortedatum                   5 november 1953

Geboorteplaats                    Made

Burgerlijke staat                  Gehuwd en twee dochters reeds uitwonend

 

Opleiding
Docent Biologie

Motivatie
Als kind was ik al vertrouwd met de dynamiek van de oude Biesbosch, waar ik de estuariene dynamiek aan den lijve heb ervaren. Na de afsluiting van het Haringvliet in 1970 volgde ik de veranderingen van het milieu en het ecosysteem op de voet. Vanaf de oprichting in 1976 van de Vereniging Madese Natuurvrienden, waarvan ik eerst voorzitter en uiteindelijk 25 jaar bestuurslid mocht zijn, richtte ik me vooral op voorlichting en educatie over de Biesbosch. Dit middels het opzetten van de Biesboschgidsencursus, deelname en voorzitterschap van het Natuurbeschermingsplatform Biesbosch, lid van de Gebruikersraad Nationaal Park de Biesbosch, de Werkgroep Biesbosch en tenslotte de Adviesgroep Borm & Huijgens.

Door mijn brede biologische en landschapshistorische interesse groeide al snel het besef dat zowel de natuurlijke processen als ‘de hand van de mens’ in samenhang ons land hebben gevormd en dat water hierin altijd een verbindende rol heeft gespeeld.

Bij water hangt alles met alles samen. Het beleid van het ‘Waterschap Nederland’ is dan ook bepalend voor de waterbeheerplannen van de waterschappen en andersom. Het huidige Deltaprogramma wordt in mijn ogen nog te ad hoc samengesteld en mist een lange termijn visie.

Kennis en inzicht van de natuurlijke processen en waterloopkundige mogelijkheden, die vaak meer aanwezig zijn bij de waterschappen, zijn noodzakelijk om te komen tot landelijke samenhangende planvorming voor een klimaatbestendig Nederland.

Als Adviesgroep Borm & Huijgens zijn wij inmiddels zes jaar actief om te streven voor landelijk integraal waterbeheer en het herstel van estuariene dynamiek in een nieuwe en voortgaande vorm.

U kunt meer vernemen op onze website www.adviesgroepbormenhuijgens.nl.

 


CEES HUIJSSOON

 


 

HET WATERSCHAP IS NIET MEER WEG TE DENKEN

 

Voor de komende waterschapsverkiezingen heb ik me graag kandidaat gesteld voor de partij Ons Water. Deze onafhankelijke groepering heeft haar bestaansrecht de afgelopen 6 jaar duidelijk bewezen en ik roep daarom de kiezers op om op 18 maart hun stem op deze partij uit te brengen.

Een aantal belangrijke zaken in ons waterschapsbestel worden door het waterschap uitgevoerd. Concreet betekent dat onder meer het volgende:

 • Het onderhouden van waterkeringen, zoals duikers en kades
 • Bewaking van de hoogte van het waterpeil, afgestemd op landbouw en natuurbeheer
 • Het treffen van voorzorgsmaatregelen tegen wateroverlast bij hevige regenval
 • Het onderhouden van de rivieren, kanalen en sloten, gemalen, stuwen, sluizen enz.
 • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater
 • Het verbeteren en herstellen van natuurwaarden van grote en kleine wateren
 • Het zuiveren van het afvalwater
 • Het onderhouden van de persleidingen, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties
 • Het verlenen van vergunningen voor lozingen
 • Het geven van toestemming voor activiteiten bij dijken en kades en voor het gebruik van watergangen
 • Het toezicht houden en de handhaving van wetten en regelgeving

Zo te zien dus een groot scala aan werkzaamheden die in het belang van onze waterhuishouding uitgevoerd moeten worden. Want we willen toch allemaal droge voeten houden! Ons Water wil hier graag haar steentje aan bijdragen. In het  verleden heb ik 15 jaar deze belangen mede mogen  behartigen en ik spreek de vurige wens uit dat onze partij ook in de toekomst actief mag meebesturen in het waterschap Brabantse Delta.

Geef daarom uw stem aan lijst 3 Ons Water. 

Cees Huijssoon, kandidaat nummer 9 

 


CV PIET HERMUS

 


 

CURRICULUM VITAE PIET HERMUS 

 

Hermus, Petrus Cornelis Bernardus Maria  (Piet)
Tweedeweg 4
4766 TD Zevenbergschenhoek
Tel: 0168-452335
Mobiel: 06-12854757
Fax: 0168-453205
E-mail: [email protected]
Geboren: 5-1-1966 te Breda
Gehuwd
In bezit van rijbewijs B.

Opleidingen
V.W.O. (8 vakken) te Oudenbosch, diploma1984
Agrarische Hogeschool, studie Nederlandse landbouw te Dordrecht, diploma 1988.
Jachtexamen PBNA/KNJV, diploma 1991
Vakdiploma Makelaardij (S.V.M.), diploma 2000
Taxateur Wet Waardering Onroerende Zaak, diploma 2001
Introductiecursus Biologische Landbouw, 2002
Cursus Agrarische Taxaties van de Flevoland Business School, 2003.

Werkzaam
Als zelfstandig landbouwer met akkerbouw en vollegronds groenten, gangbaar.
Akkerbouw bestaat uit granen, consumptieaardappelen, suikerbieten, industrieconservengroenten, plantuien, zaaiuien, knolselderij, winterpeen. Vooramelijk eigendom met wat losse pacht/deelteelt. Areaal ca. 65  à 70 ha, incl. deelteelt.
Vollegrondsteelt veilinggroenten gedaan, welke bestond uit broccoli, radicchio rosso, romanesco, groene asperges.
In het verleden ook zoogkoeien gehad.
Ervaring als freelance taxateur o.a. van gewassen.
Tevens ervaring als mede-eigenaar en medeverhuurder van winkelpand en 2-tal woonappartementen.

Losse feiten, welke van belang kunnen zijn:

 • Was als jongere bestuurlijk actief als o.a. secretaris, eindredacteur, etc. van Brabants grootste afdeling van dat moment van de KPJ (plattelandsjongeren). Ook op provinciaal niveau geopereerd voor de plattelandsjongeren.
 • Bestuurslid van een jongerenkoor geweest (penningmeester)
 • Columnist in een agrarisch weekblad (Zuidland van toentertijd NCB en LLTB).
 • Bezig met de realisering van een windmolenpark in samenwerking met anderen in de omgeving.
 • Succesvol quizkandidaat geweest in diverse landelijke TV spelletjes, zoals Weekendmillionairs, Een tegen 100 en Miljoenenjacht. Vrijwel zonder uitzondering succesvol. Heeft een voor het oog van het volk bewezen goede algemene ontwikkeling. Blijkt een zaal met honderden mensen te kunnen bespelen voor het oog van de camera.
 • Verkiesbaar voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in mei 2002 en januari 2003. Heeft voor de campagnes van die Kamerverkiezingen activiteiten georganiseerd (o.a. met betrekking tot biologische landbouw). Daarnaast deelgenomen aan een digitaal verkiezingsdebat van Nieuwgrazer.nl, met betrekking tot landbouw, natuur en milieu. Heb dat debat gewonnen, waar melding van gemaakt in landbouwvakblad de Boerderij van 28 januari 2003 en diverse websites. Hieraan deden ook toen zittende en oud-parlementariërs mee. Gewonnen dankzij “heldere stellingname en duidelijke argumentatie”, volgens de organiserende website.
 • Bestuurlijk actief voor die landelijke politieke partij met ooit destijds kamerzetels als laatste secretaris, alvorens het bestuur en de leden besloten de politieke vereniging op te heffen.
 • Bestuurlijk actief als secretaris van Dorpsraad Zevenbergschenhoek van de gemeente Moerdijk en in die hoedanigheid ook lid van de burenraad van het Industrieterrein Moerdijk van het Industrie en havenschap Moerdijk.
 • Vice-voorzitter ZLTO-Drimmelen en verantwoordelijk afdelingsbestuurslid met betrekking tot PR.
 • Diverse lidmaatschappen, zoals van ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie), NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond).
 • Wordt af en toe wel eens geïnterviewd en soms wel eens wat publicaties in kranten en vakbladen.
 • Jaren geleden ons huis grondig verbouwd en veel zelf gedaan.
 • Veel familieleden zijn actief geweest in organisaties ook bestuurlijk, soms o.a. gerelateerd aan landbouw.
 • Eventueel overige en vergeten zaken.

Lees hier mijn korte motivatie voor deelname aan de waterschapsverkiezing 

 


KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 


 

KORTE MOTIVATIE PIET HERMUS

 

Waterveiligheid via Waterschappen is juist zeker gesteld als er een aparte bestuurslaag is, die losstaat van de waan van de dag van de landelijke, provinciale (partij)politiek. Als waterschappen afgeschaft worden en politici moeten kiezen tussen veilige dijken of geld voor zorg, uitkeringen, e.d. met de hijgerige korte termijndenkende bevolkingen in de nek, dan vrees ik met grote vreze. Waterschappen bieden al eeuwen, juist door de onafhankelijke situatie van politici, een vrij grote garantie voor de waterveiligheid. Dat is voor een land, grotendeels onder zeeniveau, van groter belang dan eigenlijk al het andere. Als boer zijnde, werkende met weer, klimaat, water en soms wateroverlast, ondernemend voor eigen rekening en risico, weet ik dat wellicht als geen ander. Boeren hebben mede deze oer-democratische bestuurslaag gemaakt. Hierdoor is Nederland mede een van de meest democratische en welvarende landen op aarde. 

 


AYDIN AKKAYA

 


 

AYDIN AKKAYA 

Ik ben van Turkse afkomst en wil mijn bestuurlijke kennis graag verdiepen en ontwikkelen op het gebied van het waterbeheer. Graag wil ik die kennis dan in de toekomst ook inzetten voor het land van mijn herkomst. In Nederland is veel kennis op het gebied van het zuiveren van afvalwater ter bescherming van de volksgezondheid en de natuur. En ook weet men hier hoe optimaal met water om te gaan, zodat het meermalen gebruikt kan worden bijvoorbeeld in de landbouw. Die kennis wil ik gebruiken in mijn contacten in Turkije. Ik heb gekozen voor Ons Water Lijst 3, omdat in deze waterpartij veel kennis en ervaring voorhanden is. 

 


CV CHRIS OOMS

 


 

Chris Ooms

 

Mijn naam is Chris Ooms, geboren op 2 september 1953 te Bergen op Zoom.

Getrouwd, we hebben 3 dochters en 4 kleinkinderen.

Na een periode van 15 jaar (vanaf mijn 17e) in loondienst bij agrarisch loonbedrijf Verbeek in Steenbergen. Vanaf 1986 zelfstandig akkerbouwer te Lepelstraat.

Daarnaast samen met vrouw en oudste dochter en haar man een boerderijwinkel, waar vooral het hele jaar door aardappelen, uien en eieren en in het seizoen eigen geteelde asperges en verdere streekproducten worden verkocht.

Als opleiding heb ik genoten: Lager en Middelbaar Agrarisch Onderwijs en diverse cursussen.

Vanaf mijn 19e jaar ben ik bestuurlijk actief: 

 • 3 jaar secretaris en daarna 3 jaar voorzitter van KPJ Halsteren.
 • 15 jaar bestuurlijk actief in NCB Lepelstraat, later ZLTO Bergen op Zoom-Noord. Binnen deze besturen was ik verantwoordelijk voor alles wat te maken had met water.
 • 25 jaar bestuurslid en speler van NKV toneel Steenbergen.
 • Vanaf 2009 tot heden bestuurslid en speler bij AM de Jong toneel te Nieuw Vossemeer.
 • Van 1997 tot 2003 waterschapbestuurder Waterschap Schelde Kwartier
 • Van 2003 tot en met 2007 in het algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta.

Waarom wederom verkiesbaar voor Algemeen Bestuur Brabantse Delta voor de (onafhankelijke) partij Ons Water?

Aandachtspunten zijn voor mij:

 • Ruimtelijke en praktische kennis binnen een waterschapsbestuur is belangrijk voor boeren, burgers en natuurmensen in steden, dorpen en platteland
 • Zorgen voor goed dijkbeheer
 • Voldoende waterafvoer in natte perioden, niet alleen in de polders maar ook in dorpen en steden
 • Zorgen voor voldoende zoet water inlaat in de droge maanden
 • En een zeer belangrijk punt: het zoet houden van het Volkerak-Zoommeer, dit is van groot belang voor natuur, landbouw, visserij en recreatie.

Werk door het Waterschap kost geld. Maar het is heel belangrijk dat we voor alle bewoners in het gebied van Brabantse Delta de kosten binnen de perken kunnen houden. 

 


CV MARCEL MULDER

 


 

CURRICULUM VITAE              MARCEL MULDER

 

OPLEIDINGEN:

2014 – 2015          Dokters-assistent
2013 – 2014          Verpleegkundige niveau-4, BOL
2010 – 2013          Psychiatrisch verpleegkundige niveau-4, BBL-GGZ
1991 – 1993           MAVO

 

WERKERVARING:

2014 – heden
Duo raadslid Gemeenteraad Bergen op Zoom
Bergse Sociaal Democraten, Nieuwstraat 4, 4611 RS te Bergen op Zoom

2013 – 2014
Stichting Tante Louise – stage

2012 – 2013
Stichting Emergis – BBL-GGZ niveau-4

2011 – 2012
Ondernemer onder coaching op PGB-basis aan huis

2010 – 2011
Parnassia Bavo – BBL-GGZ niveau 4

2008 – 2009
Italia Rotterdam – voltijdbaan als assistent-bedrijfsleider

2003 – 2007
Ondernemer (grootschalige) evenementen, p.r. & marketing

2001 – 2002
Crazy Piano’s Scheveningen – voltijdbaan entertainer (zang) / horeca-medewerker

1991 – 2001
Horeca bij diverse bedrijven
voltijdbaan medewerker in diverse functies waaronder een aantal jaren portier

 

BESTUURLIJKE FUNCTIES:

2014 – heden
Duo raadslid Gemeenteraad Bergen op Zoom
Bergse Sociaal Democraten, Nieuwstraat 4, 4611 RS te Bergen op Zoom

2013 – 2014
Lid van studentenraad Scalda College Zeeland (voormalig ROC)

2002 – 2003
Voorzitter Bergs Songfestival

 

POLITIEK:

2014
Fractieassistent en duo raadslid Bergse Sociaal Democraten

2014
Campagnemedewerker, voornamelijk belast met de vormgeving en coördinatie van de uitgebreide digitale campagne

 

ICT:
Ontwikkelaar (en webmaster) van:
Bergse Sociaal Democraten
Onderzoekssite BoZ.nu
Louis van der Kallen
Waterschapspartij Ons water
Archeologie Bergen op Zoom
Dierenarts Jessy de Laet

Microsoft Windows: expert level
HTML/ CSS: expert level
PHP/ MySql: gevorderd niveau
WordPress CMS: expert level
Joomla CMS: expert level
Adobe Master Collection: gevorderd niveau
Office pakketten van zowel Microsoft als open-source aanbieders: expert level
Parallels Plesk: expert level
Linux: basis niveau
Microsoft/ IBM DOS: expert level
Datasecurity: gevorderd niveau

HOBBY’S:

Politiek
muziek
lezen (non-fictie)
klassieke Zündapp’s
reizen